ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей

Вараської районної державної адміністрації

1. Служба у справах дітей (далі – служба) є структурним  підрозділом Вараської районної державної адміністрації, який утворюється головою Вараської районної  державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний відповідно голові Вараської районної державної адміністрації, заступнику голові Вараської районної державної адміністрації та службі у справах дітей Рівненської обласної державної адміністрації.

2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної  Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, розпорядженнями голови обласної та  районної державних адміністрацій, рішеннями Вараської районної ради, наказами начальника служби у справах дітей Рівненської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями служби є:

реалізація на території Вараського району державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

ведення державної статистики щодо дітей;

        ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти», дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території Вараського району становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує розроблення і здійснення на території Вараського району заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2) надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

3) сприяє усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

4) подає пропозиції до проєктів державних та районних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах Державної кримінально-виконавчої служби,

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;

7) разом з відповідними структурними підрозділами центральних та місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює передовий міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

8) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами Вараської районної державної адміністрації, Володимирецьким відділенням поліції Вараського відділу поліції Головного управління національної поліції в Рівненській області заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

9) надає організаційну і методичну допомогу притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячі містечка), здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;

10) розробляє і подає на розгляд Вараської районної державної адміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;

11) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

12) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

13) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

14) готує проєкти розпорядження голови Вараської районної державної адміністрації.

5. Служба має право:

1) приймати з питань, що належать до її компетенції, накази які є обов’язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею наказів;

3) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Вараської районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

4) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

6) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю  та  навчальні заклади;

7) перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених батьківського піклування, спеціальних

установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також

у разі необхідності – умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

8) представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

9) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушення, і вживати заходів до усунення таких причин;

10) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей;

11) визначати потребу Вараського району  в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;

12) виконувати районні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

13) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

14) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи;      

15) вживати заходів для соціального захисту дітей.

6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Вараської районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.

7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Вараської районної державної адміністрації за погодженням з начальником служби у справах дітей Рівненської обласної державної адміністрації, відповідно до законодавства про державну службу.

8. Начальник служби має заступника, якого призначає на посаду та звільняє  з посади за погодженням із службою у справах дітей Рівненської обласної державної адміністрації, відповідно до Закону України «Про державну службу».

9. Начальник служби:

Здійснює керівництво служби, несе персональну відповідальність за організацію та  результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці у службі.

Подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про службу.

Виконує повноваження керівника державної служби відповідно до Закону України «Про державну службу», здійснює призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну

службу, державних службовців служби, присвоює їм ранги державних службовців, вживає заходів до заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

Затверджує посадові інструкції працівників служби та розподіляє обов’язки між ними.

Планує роботу служби, вносить пропозиції щодо  формування планів роботи райдержадміністрації.

Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності  роботи служби.

Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання  покладених  на службу завдань та  затверджених планів роботи.

Може входити до складу колегії районної державної адміністрації.

Вносить пропозиції щодо  розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції служби, та розробляє проєкти відповідних розпоряджень.

Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

Представляє інтереси служби  у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням голови районної державної адміністрації.

Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази  нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України.

Здійснює добір кадрів.

Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності  працівників.

Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників служби, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби.

Забезпечує дотримання працівниками служби правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

Накази керівника служби, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.

10. Вирішення питань, пов’язаних з усиновленням, влаштуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладається на окремий

підрозділ, який утворюється у складі служби. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, в ній може утворюватися колегія у складі начальника служби (голова колегії), його заступника, керівників інших структурних підрозділів Вараської районної державної адміністрації, Володимирецького відділення  поліції  Вараського відділу поліції Головного управління національної поліції в Рівненській області, представників підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та благодійних організацій.

Склад колегії затверджується головою Вараської районної держадміністрації за поданням начальника служби.

Рішення колегії затверджуються наказами начальника служби.

12. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник служби.

13. Утримання служби здійснюється відповідно до законодавства.

Кошторис та штатний розпис служби затверджуються у встановленому порядку головою Вараської районної державної адміністрації в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.

14. Служба є окремою юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах  Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власний бланк.