ПОЛОЖЕННЯ

про апарат Вараської районної державної адміністрації

 1. Апарат районної державної адміністрації (далі – Апарат) утворюється головою районної державної адміністрації, є підзвітним і підконтрольним голові райдержадміністрації.
 2. Апарат у своїй діяльності керується КонституцієюУкраїни, законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу» та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій, Регламентом Вараської районної державної адміністрації, Інструкцією з діловодства районної державної адміністрації, а також цим Положенням.
 3. Положення, структура, гранична чисельність працівників аппарату затверджуються розпорядженнями голови райдержадміністрації.
 4. Апарат очолює керівник аппарату райдержадміністрації, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації, відповідно до Закону України «Про державну службу».
 5. Працівники аппарату призначаються на посади і звільняються з посад керівником аппарату районної державної адміністрації в установленому Законом України «Про державну службу» порядку.
 6. Керівники структурних підрозділів аппарату райдержадміністрації виконують свої функції згідно з положеннями, затвердженими наказами керівника аппарату райдержадміністрації.
 7. Посадові особи аппарату райдержадміністрації є державними службовцями. Їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутове забезпечення визначаються Законом України «Про державну службу» та відповідними постановами Кабінету Міністрів України.
 8. Апарат районної державної адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:
  1. Опрацьовує та подає голові районної державної адміністрації документи та звернення, що надходять до райдержадміністрації, готує за результатами їх розгляду аналітичні, довідкові та інші необхідні матеріали, а також проекти доручень, розпоряджень голови районної державної адміністрації.
  1. Надає методичну і практичну допомогу утвореним головою районної державної адміністрації комісіям та іншим консультативно-дорадчим органам у здійсненні ними своїх повноважень.
  1. Забезпечує виконання функції державної виконавчої влади у сфері ведення Реєстру виборців Володимирецького району відповідно до законодавства.
  1. Забезпечує у межах своїх повноважень взаємодію районної державної адміністрації з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.
  1. Здійснює в межах своєї компетенції контроль за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень Глави Секретаріату Президента України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, аналізує причини виникнення порушень у виконанні вимог зазначених документів і вносить пропозиції щодо їх усунення.
  1. Забезпечує організацію діловодства, здійснює контроль за формою та строками виконання структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування (в частині делегованих їм повноважень) законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, їх заступників, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, інформує керівництво районної державної адміністрації про їх порушення.
  1. Вносить пропозиції про розгляд на засіданнях колегії районної державної адміністрації та апаратних нарадах районної державної адміністрації питань про стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних підрозділах органів виконавчої влади, виконавчих комітетах сільських, селищних рад.
  1. Проводить за дорученням голови райдержадміністрації перевірки діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування в межах і порядку, встановлених законодавством.
  1. Вивчає і узагальнює інформацію про роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації, надає їм необхідну допомогу з питань, що належать до компетенції аппарату райдержадміністрації, поширює позитивний досвід.
  1. Забезпечує реалізацію державної політики з питань управління персоналом та державної служби в районній державній адміністрації.
  1. Разом з відповідними структурними підрозділами узагальнює практику роботи з персоналом, вносить пропозиції щодо їх вдосконалення. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує звіти з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців. Оформляє і комплектує особові справи керівних посадових осіб районної державної адміністрації та працівників апарату райдержадміністрації.
  1. Розробляє проекти перспективних планів роботи з кадрами, забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів апарату райдержадміністрації та юридичних осіб, які не мають статусу самостійних юридичних осіб публічного права.
  1. Забезпечує облік та розгляд звернень громадян, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, контролює вирішення порушених питань, розробляє пропозиції щодо усунення причин, які породжують скарги. Перевіряє в установленому порядку стан цієї роботи в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах районної державної адміністрації, надає їм допомогу, контролює стан цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах.
  1. Розглядає за дорученням голови районної державної адміністрації запити депутатів районної ради, надає методичну та іншу практичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції аппарату райдержадміністрації.
  1. Бере участь у підготовці пропозицій щодо нагородження державними нагородами, президентськими відзнаками, почесними званнями України, відзнаками та заохочуваннями обласної та районної державних адміністрацій.
  1. Забезпечує відповідно до законодавства роботу з документами, які містять державну таємницю.
  1. Вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо питань, які потребують розгляду на сесіях районної ради.
  1. За дорученням голови районної державної адміністрації координує взаємодію відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації з органами прокуратури, територіальними органами виконавчої влади.
  1. Забезпечує в установленому порядку подання нормативно-правових актів голови райдержадміністрації та актів керівника апарату райдержадміністрації до Західного міжрегіонального управління юстиції (м.Львів) для державної реєстрації їх та оприлюднення у засобах масової інформації.
  1. Здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності апарату районної державної адміністрації та структурних підрозділів, які не мають статус самостійних юридичних осіб публічного права.
  1. Здійснює фінансові розрахунки, пов’язані із забезпеченням діяльності апарату районної державної адміністрації та структурних підрозділів, які не мають статус самостійних юридичних осіб публічного права, веде бухгалтерський облік і звітність.
  1. Веде статистичну звітність з питань, що належать до компетенції аппарату райдержадміністрації.
  1. Під час адміністративної реформи, аналізу управлінської діяльності вносить пропозиції щодо вдосконалення структури, оптимізації чисельності працівників апарату райдержадміністрації.
  1. Здійснює інші повноваження, передбачені чиним законодавством та розпорядженнями голови районної державної адміністрації.
 9. Апарат райдержадміністрації має право:
  1. Одержувати в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  1. Здійснювати в межах своєї компетенції проведення перевірки стану додержання на території району Конституції України, законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій з напрямів, визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації».
  1. Залучати представників громадськості, спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для вивчення розгляду питань, що належать до його компетенції.
  1. Скликати в установленому порядку наради, організовувати конференції, семінари.
 10. Керівництво аппарату райдержадміністрації:
  1. Очолює апарат та організовує його роботу керівник аппарату райдержадміністрації.
  1. У разі відсутності керівника аппарату райдержадміністрації, його обов’язки виконує начальник структурного підрозділу апарату райдержадміністрації, на якого покладаються обов’язки розпорядженням голови райдержадміністрації.
  1. Керівник аппарату райдержадміністрації відповідно до покладених на аппарат райдержадміністрації завдань:
 11. здійснює визначені  Законом  України  «Про  державну службу» повноваження керівника державної служби в апараті райдержадміністрації  та  її структурних підрозділах  (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного  права);
 12. забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови райдержадміністрації;
 13. організовує доведення до відповідальних виконавців розпоряджень голови райдержадміністрації;
 14. несе персональну відповідальність за виконання покладених на аппарат райдержадміністрації завдань, визначає ступінь відповідальності керівників та інших працівників його структурних підрозділів;
 15. візує всі проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації;
 16. забезпечує контроль за виконанням структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними підрозділами органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування (в частині делегованих їм повноважень) актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, їх заступників, запитів і звернень депутатів місцевих рад;
 17. отримує від структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій необхідні матеріали і звіти про виконання документів вищих органів влади, розпоряджень, доручень голів обласної та районної державних адміністрацій та їх заступників, запитів і звернень депутатів місцевих рад;
 18. забезпечує у межах своїх повноважень взаємодію районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування;
 19. спрямовує діяльність апарату на ефективне виконання повноважень;
 20. координує діяльність структурних підрозділів апарату з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;
 21. забезпечує додержання в апараті райдержадміністрації  вимог законів України «Про державну службу» та «Про боротьбу з корупцією»;
 22. реалізує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці;
 23. здійснює заохочення працівників аппарату;
 24. порушує в установленому порядку питання про відзначення їх державними нагородами України;
 25. притягає  до дисциплінарної відповідальності працівників апарату та структурних підрозділів, які не мають статусу самостійних юридичних осіб публічного права;
 26. забезпечує діловодство, облік і звітність в апаратіта структурних підрозділах, які не мають статусу самостійних юридичних осіб публічного права;
 27. забезпечує в місячний термін внесення змін до Положення про аппарат райдержадміністрації, в разі зміни законодавства, структури та повноважень аппарату райдержадміністрації, тощо;
 28. виконує інші обов’язки,  покладені  на нього головою райдержадміністрації. 
  1. Видає накази з питань віднесених до його повноважень та відповідно до законодавства.
 29. Апарат районної державної адміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, апаратом облдержадміністрації, територіальними органами міністерств, іншими центральними органами виконавчої влади, а також з виконавчими комітетами органів місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами, об’єднаннями громадян.