Функціональні повноваження заступника голови Вараської районної державної адміністрації

ГУЗИЧА ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА

Забезпечує реалізацію в районі державної економічної та державної регіональної політики, впровадження державної, обласної та районної стратегій розвитку, розроблення і реалізації відповідних програм, заходів, проектів.

Організовує роботу із здійснення в районі державної політики щодо міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, розвитку зовнішньоекономічних зв’язків.

Сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції (робіт, послуг), прикордонної торгівлі.

У межах повноважень районної державної адміністрації, згідно з чинним законодавством, відповідає за залучення інвестицій для розвитку інфраструктури району, вносить пропозиції щодо впровадження інвестиційних проектів.

Організовує складання проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району та подання їх на розгляд районної ради.

Забезпечує виконання бюджету і затверджених районною радою програм, та підготовку звіту про їх виконання.

Забезпечує підготовку і реалізацію програм, заходів, пропозицій щодо поліпшення інвестиційного клімату та формування інвестиційних переваг району, залучення коштів міжнародної технічної допомоги.

Координує управління державними підприємствами, державним майном, яке не ввійшло до статутних фондів господарських товариств, пакетами акцій акціонерних товариств, що належать державі, державними частками, паями у майні господарських товариств, переданих до сфери управління районної державної адміністрації.

Вносить пропозиції про призначення уповноважених осіб з управління державними частками, паями, акціями підприємств, переданих в управління районної державної адміністрації, здійснює контроль за ефективністю їх роботи.

Готує пропозиції до програм приватизації державного майна.

Сприяє залученню на договірних засадах підприємств, установ, організацій до участі в розвитку та створенні нових потужностей для випуску необхідної населенню продукції, створенню спільних підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, в тому числі підприємств з іноземними інвестиціями. Вживає заходів до організації виробництва товарів народного споживання у підвідомчій сфері.

Готує пропозиції про доцільність розміщення на території району нових підприємств та інших об’єктів, незалежно від форми власності, створення спеціальних (вільних) економічних зон, зміну статусу і території цих зон.

Забезпечує реалізацію державної політики щодо розвитку малого та середнього бізнесу. Надає допомогу підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інвестиційних проектів, виробництва товарів народного споживання, будівельних матеріалів, надання побутових та інших послуг населенню, підготовкою кадрів.

Організовує роботу із забезпечення реалізації в районі державної політики, спрямованої на розвиток роздрібної та оптової торгівлі, а також торговельно-виробничої сфери (громадське харчування), побутового обслуговування населення.

Здійснює контроль за організацією і якістю обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування і побуту незалежно від форми власності.

Забезпечує реалізацію в районі державної політики у сфері праці та зайнятості населення (у межах повноважень).

Організовує роботу щодо реалізації в районі державної політики                        у сфері розвитку агропромислового комплексу в цілому та його окремих галузей, розроблення та виконання програм, прогнозів розвитку агропромислового виробництва та з питань землеробства, племінної справи, наукового забезпечення.

Бере участь у формуванні та реалізації соціальної політики у сільській місцевості, сталого розвитку агропромислового ринку, сільських територій, формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої
на гарантування продовольчої безпеки.

Забезпечує впровадження нових сучасних механізмів інвестування у сільське господарство, схем забезпечення високопродуктивною технікою, насінням, агротехнологіями.

Координує діяльність відповідних органів щодо розвитку різних форм господарювання, перебудови виробничих відносин на селі, виконання програм продовольчого забезпечення населення, а також розроблення та виконання програм щодо раціонального використання земель, підвищення родючості ґрунтів.

Сприяє визначенню для підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності квоти робочих місць для працевлаштування інвалідів, інших категорій осіб, які згідно із законодавством потребують соціального захисту.

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики у сфері промисловості. Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) з розвитку промисловості в районі.

 Координує роботу відповідних органів виконавчої влади, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально – побутового і медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб.

Бере участь згідно із законодавством у вирішенні питань, пов’язаних з громадянством України, наданням притулку іноземним громадянам та особам без громадянства.

Забезпечує планування та, у разі потреби, реалізацію заходів евакуації
в районі.

Організовує в районі реалізацію державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту населення – осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, одиноких матерів, багатодітних сімей, сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, малозабезпечених, внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій, їх сімей, сімей загиблих учасників бойових дій, інших категорій осіб, які згідно із законодавством України потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави (у межах функціональних повноважень).

Забезпечує розроблення  прогнозів розвитку сфери соціального захисту, вносить пропозиції з цього питання до проектів програм соціально-економічного розвитку. Здійснює контроль за виконанням законів України, указів і розпоряджень Президента України з цих питань.

Вносить пропозиції щодо створення фондів соціального захисту громадян, утворених за рахунок коштів бюджету та благодійних надходжень, додаткових гарантій стосовно  соціального захисту населення.

Забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни і праці, звільнених у запас військовослужбовців, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, престарілих громадян, які потребують обслуговування вдома.

Забезпечує організацію роботи з надання державних пенсій, допомог, компенсацій, установлених законодавством пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Організовує на території району надання соціальних послуг (соціального обслуговування), проведення соціальної роботи шляхом визначення потреб населення у соціальних послугах, розвитку відповідних закладів, установ, служб і залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги.

Забезпечує вирішення питань щодо забезпечення осіб з інвалідністю
та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням та інших питань у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями.

Організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають
у складних життєвих обставинах (у межах функціональних повноважень).

Координує роботу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування  щодо опіки  і  піклування  над повнолітніми  недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена (у межах функціональних повноважень).

Забезпечує вирішення питань щодо встановлення опіки і піклування, створення передбачених законодавством умов для виховання та/або влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей, а також вжиття інших заходів щодо соціального захисту дітей.

Забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових та матеріально-побутових умов  дітей, які залишились без піклування батьків.

Здійснює координацію заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на території Вараського району та є координатором з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі та в межах своїх повноважень організовує роботу у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі відповідно до статті 13 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

Координує роботу з організації та відпочинку дітей.

Вносить голові райдержадміністрації пропозиції з питань структури та штатного розпису, чисельності, фонду оплати праці та видатків на утримання  структурних підрозділів районної державної адміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

Вносить пропозиції голові райдержадміністрації щодо вирішення питань керівних кадрів відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, а також вносить пропозиції щодо притягнення їх до відповідальності згідно з розподілом функціональних обов’язків та чинним законодавством.

Погоджує відрядження та відпустки керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Очолює та відповідає за ефективність роботи комісій, робочих груп відповідно до своїх функціональних повноважень.

Виконує інші обов’язки за дорученням голови районної державної адміністрації.

Виконуючи функціональні повноваження, заступник голови райдержадміністрації:

Здійснює керівництво :

 • сектором економічного та агропромислового розвитку  райдержадміністрації;
 • відділом  цивільного захисту та охорони здоров’я райдержадміністрації (з питань евакуації).
 • управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації;
 • службою у справах дітей райдержадміністрації.

Забезпечує взаємодію з:

 • Головами Зарічненської, Локницької територіальних громад Вараського району;
 • банками  та страховими компаніямий;
 • Володимирецькою районною філією Рівненського обласного центру зайнятості;
 • Зарічненською районною філією Рівненського обласного центру зайнятості;
 • Вараською міською філією Рівненського обласного центру зайнятості;
 • Вараським відділом Головного управління ДПС у Рівненській області;
 • Володимирецьким відділенням Вараського відділу Головного управління ДПС у Рівненській області;
 • Зарічненським  відділенням Вараського відділу Головного управління ДПС у Рівненській області;
 • відділом обслуговування громадян (сервісний центр) № 2 Головного  управління Пенсійного фонду України в Рівненській області;
 • відділом обслуговування громадян (сервісний центр) № 5 Головного  управління Пенсійного фонду України в Рівненській області;
 • Володимирецькою райспоживспілкою;
 • сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності;
 • промисловими підприємствами в районі;
 • станційно-лінійною дільницею № 5 Рівненської філії ПАТ «Укртелеком»;
 • центром поштового зв’язку № 7 Рівненської дирекції УДППЗ «Укрпошта»;
 • аптечною мережею району.

Організовує роботу:

 • робочої групи з питань забезпечення дотримання чинного законодавства при організації та здійсненні перевезень пасажирів автомобільним транспортом при райдержадміністрації;
 • евакуаційної комісії району.
 • комісії із контролю за призначенням та виплатою субсидій та пільг;
 • комісії для формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень  для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;
 • робочої групи з питань організації та координації оздоровлення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи населення району;
 • комісії з питань опіки та піклування повнолітніх недієздатних при райдержадміністрації;
 • робочої групи з питань перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб на території Вараського району;
 • районної комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам;
 • районної комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації;
 • районної координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі  та торгівлі людьми;
 • комісії з питань розподілу грошової допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, що перебувають на території Вараського району;
 • робочої групи з підготовки пропозицій щодо використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців звільнених у запас або відставку);
 • комісії для проведення обстеження житлових приміщень, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.