Функціональні повноваження керівника апарату Вараської районної державної адміністрації

Мосійчука Анатолія Миколайовича

Очолює апарат районної державної адміністрації, здійснює керівництво його діяльністю, організовує роботу з питань правового, кадрового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності райдержадміністрації.

Забезпечує  підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції апарату райдержадміністрації.

Здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в апараті районної державної адміністрації та структурних підрозділах райдержадміністрації без статусу юридичних осіб публічного права:

організовує планування роботи з персоналом, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В», забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог цього Закону;

забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу органу виконавчої влади вищого рівня, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій «Б» і «В», звільняє з таких посад відповідно до цього Закону;

присвоює ранги державним службовцям апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичних осіб публічного права, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;

забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичних осіб публічного права;

здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в райдержадміністрації;

розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;

приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;

виконує функції роботодавця стосовно працівників апарату райдержадміністрації, які не є державними службовцями;

створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення. 

Забезпечує контроль за додержанням вимог Закону України «Про державну службу», інших актів законодавства з цих питань.

Забезпечує взаємодію структурних підрозділів апарату з відділами, управліннями та іншими службами райдержадміністрації, виконавчим апаратом районної ради, органами виконавчої влади і органами  місцевого самоврядування.

Забезпечує розроблення та своєчасне подання голові районної державної адміністрації пропозицій щодо внесення змін до регламенту районної державної адміністрації, розподілу функціональних повноважень керівництва районної державної адміністрації, положень про апарат районної державної адміністрації та його відповідні структурні підрозділи, правил внутрішнього службового розпорядку, внутрішнього трудового розпорядку.

Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, інших документів з питань, віднесених до компетенції апарату. Візує всі проекти розпоряджень і подає на розгляд голові райдержадміністрації.

Забезпечує проведення правової експертизи проектів розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, дотримання вимог чинного законодавства під час їх підготовки.

Організовує доведення розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності. 

Забезпечує складання проектів планів роботи та заходів райдержадміністрації на підставі пропозицій керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, здійснення контролю за їх виконанням.

Організовує реєстрацію, облік, проходження документів, їх зберігання, передачу в установленому порядку до державної архівної установи, перевірку стану та надання допомоги в організації цієї роботи структурним підрозділам райдержадміністрації.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері архівної справи і діловодства.

Забезпечує організацію бухгалтерського обліку та фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, звітності протягом встановленого терміну, своєчасне та у повному обсязі подання фінансової, бюджетної та іншої звітності у порядку, встановленому законодавством.

Вносить голові райдержадміністрації пропозиції з питань структури та штатного розпису апарату, чисельності, фонду оплати праці та видатків на утримання апарату районної державної адміністрації.

Затверджує положення, посадові інструкції працівників апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів, які не мають статусу самостійних юридичних осіб публічного права. Забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку (режиму роботи) працівників апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів, які не мають статусу самостійних юридичних осіб публічного права. З питань, віднесених до його повноважень, та відповідно до законодавства видає накази.

За дорученням голови районної державної адміністрації організовує наради за участю працівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду головою районної державної адміністрації.

Здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голів обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації.

Організовує проведення аналізу роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, забезпечує надання методичної та  практичної допомоги з удосконалення організації їх роботи.

Забезпечує інформування голови райдержадміністрації про діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Спрямовує, координує та контролює роботу щодо організаційної підтримки, забезпечення взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно ведення Державного реєстру виборців.

Здійснює організаційне забезпечення проведення засідань колегії районної державної адміністрації, а також нарад за участю голови та заступників голови райдержадміністрації.

За дорученням голови райдержадміністрації утворює робочі групи та комісії із залученням спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду головою райдержадміністрації.

Забезпечує дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян та особистого їх прийому головою райдержадміністрації і його заступниками, контролює стан цієї роботи в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах, що розташовані на території району.

Організовує експертизу клопотань і забезпечує підготовку проектів подань про нагородження державними нагородами, відзнаками та почесними званнями України, голів обласної та районної держадміністрацій.

Здійснює реалізацію визначених законодавством заходів, спрямованих на забезпечення підготовки та проведення виборів, референдумів.

Забезпечує реалізацію державної політики у галузі архівної справи і діловодства на території району.

Здійснює забезпечення належного протипожежного стану у приміщенні райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці.

Виконуючи функціональні повноваження, керівник апарату райдержадміністрації:

Здійснює керівництво:

  • відділом з питань організаційної роботи, документообігу та контролю апарату райдержадміністрації (крім питань контролю та доступу до публічної інформації);
  • відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;
  • відділом ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації;
    • відділом юридично-кадрової роботи апарату райдержадміністрації (крім питань звернень громадян та юридичних питань);
    • архівним відділом райдержадміністрації.