Функціональні повноваження голови Вараської районної державної адміністрації

Голова районної державної адміністрації

МАРИНІНА Людмила Василівна

Очолює і здійснює керівництво діяльністю районної державної адміністрації, забезпечує виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України, актів інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень та наказів голови обласної державної адміністрації, реалізує власні та делеговані районній державній адміністрації повноваження.

Несе відповідальність за виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань і здійснення нею визначених повноважень.

Здійснює на території району заходи з координації діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та забезпечення сприяння таким органам у виконанні покладених на них завдань.

Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими об’єднаннями, релігійними організаціями, підприємствами, установами  і організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Формує склад районної державної адміністрації.

Спрямовує та координує діяльність першого заступника голови та заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату.

В установленому законодавством порядку призначає на посади та звільняє з посад першого заступника та заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації зі статусом юридичної особи публічного права.

Затверджує Регламент Вараської районної державної адміністрації, положення про апарат районної державної адміністрації та положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації.

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників. Погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади.

Забезпечує організацію складання проектів планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, організовує реалізацію затверджених районною радою програм, звітує перед нею про їх виконання.

Забезпечує організацію підготовки проекту та виконання районного бюджету, звітує перед районною радою про його виконання.

У межах затверджених бюджетів є головним розпорядником коштів районної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням, розпоряджається майном, що перебуває у сфері управління районної державної адміністрації, згідно з вимогами чинного законодавства.

Забезпечує здійснення контролю за збереженням і раціональним використанням державного майна, станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов’язань перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі.

Забезпечує подання в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансові показники і пропозиції до проекту Державного бюджету України, пропозиції щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, дані про зміни складу об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, баланс фінансових ресурсів для врахування їх при визначені розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання, виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб.

Підписує зведену бюджетну та фінансову звітність головного розпорядника бюджетних коштів – Вараської районної державної адміністрації, а у разі потреби бюджетну, фінансову, податкову та іншу звітність, фінансові та бухгалтерські документи апарату райдержадміністрації, укладає договори з суб’єктами господарювання для матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації та у випадках, передбачених чинним законодавством.

Контролює організацію роботи щодо запобігання незаконному, неефективному та нерезультативному використанню бюджетних коштів через систему внутрішнього аудиту.

Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.

У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання районної державної адміністрації, визначає структуру районної державної адміністрації та її апарату, а також граничну чисельність та фонд оплати праці працівників апарату, структурних підрозділів районної державної адміністрації, затверджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Затверджує плани роботи районної державної адміністрації.

Визначає персональний склад колегії районної державної адміністрації, очолює її та проводить засідання.

У межах своїх повноважень одноособово видає розпорядження та накази, несе за них відповідальність згідно із законодавством.

Здійснює контроль за діяльністю структурних підрозділів районної державної адміністрації, скасовує накази керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Застосовує встановлені законодавством заходи заохочення та притягнення до відповідальності керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, які мають статус самостійних юридичних осіб публічного права.

Здійснює преміювання першого заступника голови та заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників самостійних структурних підрозділів районної державної адміністрації із статусом юридичної особи публічного права.

Погоджує:
        – встановлення додаткових стимулюючих виплат керівнику апарату районної державної адміністрації, керівникам самостійних структурних підрозділів районної державної адміністрації із статусом юридичної особи публічного права;

 •   надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівнику апарату районної державної адміністрації, керівникам самостійних структурних підрозділів районної державної адміністрації із статусом юридичної особи публічного права.

Надає:

 •    надбавку за інтенсивність праці першому заступнику голови та заступникам голови районної державної адміністрації;
 •    відпустки першому заступнику голови, заступникам голови районної державної адміністрації, керівнику апарату районної державної адміністрації, керівникам самостійних структурних підрозділів районної державної адміністрації із статусом юридичної особи публічного права та виплату грошової допомоги при наданні щорічної основної оплачуваної відпустки.

 Вносить на розгляд районної ради питання, пов’язані з виконанням делегованих повноважень, інші пропозиції.

Організовує взаємодію із міською, селищними та сільськими радами територіальних громад Вараського району, їх виконавчими органами та міським, селищними, сільськими  головами, сприяє у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, зокрема у вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій, зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, контролює виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади, розглядає та враховує у своїй діяльності пропозиції депутатів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

Забезпечує подання інформаційно-аналітичних матеріалів та внесення пропозицій щодо формування і реалізації внутрішньої політики.

Забезпечує  підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань внутрішньої політики та надає громадянам роз’яснення щодо цих розпоряджень.

Організовує підготовку матеріалів для засобів масової інформації з питань внутрішньої політики з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб.

Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у районі. Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в районі. Забезпечує узагальнення відомостей щодо громадської думки та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень. Аналізує,  прогнозує розвиток ситуації в інформаційному просторі.

Забезпечує моніторинг діяльності політичних партій та громадських організацій, підготовку пропозицій  щодо заходів, спрямованих на взаємодію районної державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади з політичними партіями і громадськими організаціями у сфері проведення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства.

Забезпечує організацію відзначення в районі державних свят, знаменних і пам’ятних подій.

Інформує голову облдержадміністрації та населення про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне становище в районі, про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.

Звертається до суду щодо визнання недійсними актів державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств (об’єднань), організацій і установ, які обмежують повноваження районної державної адміністрації.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці в районній державній адміністрації та здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про державну таємницю в межах повноважень.

Організовує технічний захист  інформації в районній державній адміністрації.

Здійснює керівництво виконанням заходів на території району, спрямованих на оборону України.

Здійснює керівництво територіальною обороною в районі.

Здійснює керівництво щодо реалізації заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації та контроль за станом мобілізаційної підготовки та рівнем мобілізаційної готовності.

Координує роботу призову громадян на строкову військову службу та на альтернативну (невійськову) службу.

Забезпечує режимно-секретну роботу.

Координує роботу із здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю та корупцією.

Забезпечує дотримання законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. Розглядає звернення громадян, проводить їх особистий прийом у порядку, визначеному законодавством.

Забезпечує належне виконання районною державною адміністрацією вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

У разі відсутності голови райдержадміністрації його функції і повноваження здійснює перший заступник голови райдержадміністрації, а у разі відсутності останнього – заступник голови райдержадміністрації.

Виконуючи функціональні повноваження, голова районної державної адміністрації :

Здійснює керівництво :

 • радником голови районної державної адміністрації;
 • фінансовим відділом райдержадміністрації;
 • відділом взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи   райдержадміністрації;
 • відділом організаційної та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації (з питань інформаційної діяльності);
 • відділом документообігу та контролю апарату райдержадміністрації (з питань контролю);
 • відділом юридично-кадрової роботи апарату райдержадміністрації (з питань звернень громадян, юридичних питань та доступу до публічної інформації);
 • відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації(з питань фінансового забезпечення);
 • відділом ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації;
 • сектором мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації (з питань мобілізації);
 • сектором внутрішнього аудиту райдержадміністрації;

Забезпечує взаємодію з :

 • Вараською районною радою;
 • Вараською окружною прокуратурою;
 • Головами територіальних громад Вараського району;
 • Вараським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області;
 • Вараським районним відділом  Управління Служби безпеки України в Рівненській області;
 • міським відділом у м.Вараш Управління Служби безпеки України в Рівненській області;
 • інспектором управління Західного офісу Держаудит служби в Рівненській області;
 • Вараським районним  центром комплектування та соціальної підтримки;
 • першим відділом Вараського  районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
 • другим відділом Вараського  районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
 • управлінням Державної Казначейської служби України у Володимирецькому районі Рівненської області;
 • управлінням Державної Казначейської служби України у Зарічненському районі Рівненської області;
 • управлінням Державної Казначейської служби України у м.Вараш Рівненської області;
 • профспілковими та іншими громадськими організаціями;
 • релігійними громадами;
 • ветеранськими організаціями;
 • засобами масової інформації.

Організовує роботу:

 • постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян у Вараській районній державній адміністрації;
 • районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці, дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, легалізації виплати заробітної плати
  та зайнятості населення;
 • громадської ради при райдержадміністрації.