ПОЛОЖЕННЯ

про фінансовий відділ Вараської районної державної адміністрації

      1. Фінансовий відділ Вараської районної державної адміністрації (далі – Відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу, підпорядковується голові районної державної адміністрації, заступнику голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень і є підзвітним і підконтрольним департаменту фінансів обласної державної адміністрації.

      2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами департаменту фінансів обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

      3. Основними завданнями Відділу є:

      – забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;    

      – розроблення в установленому порядку проекту районного бюджету;

      – підготовка розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за планованим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд   районній  державній адміністрації;

      – забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;           

      – розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;                                                                               

      – проведення разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації аналізу фінансово-економічного стану району, перспектив його подальшого розвитку;                           

      – здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів у порядку передбаченому чинним законодавством;                      

      – здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

      4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

      1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією;

      2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

      3) готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;

      4) аналізує в межах повноважень стан і тенденції соціально-економічного і культурного розвитку району та вживає заходів до усунення недоліків;

      5) готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету;

      6) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

      7) бере участь у:

      – підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

      – погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

      – розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи районної державної адміністрації;

      – підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

      – розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації;

      8) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

      9) розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

      10) визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

      11) проводить під час складання і розгляду проекту районного бюджету аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

      12) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій щодо проекту районного бюджету перед його поданням на розгляд районній  державній адміністрації;

      13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

      14) організовує роботу з підготовки проекту районного бюджету, визначає за дорученням керівництва районної держадміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами районної державної адміністрації матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за плановим два бюджетні періоди;

      15) складає і затверджує тимчасовий розпис районного бюджету та розпис районного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису встановленим бюджетним призначенням;

      16) затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

      17) проводить в установленому порядку розрахунки між районним бюджетом та державним, обласним бюджетом;    

      18) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;                                                                                                                                                          

      19) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів районної державної адміністрації;

      20) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз стану надходження доходів до районного бюджету;

      21) організовує виконання районного бюджету, забезпечує разом з іншими структурними підрозділами  районної державної адміністрації, територіальними органами Міндоходів, територіальними органами Казначейства надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;     

      22) забезпечує захист фінансових інтересів держави;

      23) готує і подає районній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до районного бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів районного бюджету;

      24) проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;                                  

      25) за рішенням районної ради розміщує тимчасово вільні кошти районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

      26) інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подає їй на розгляд річний та квартальний звіти про виконання районного бюджету;

      27) розглядає звернення щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

      28) проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки району, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

      29) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

      30) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

      31) готує (бере участь у підготовці) у межах своїх повноважень проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;                                                                                                                                                   

      32) бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури районної державної адміністрації, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання районної державної адміністрації та здійснює контроль за витрачанням таких коштів;                                                                                                            

      33) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо районного бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу;

      34) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

      35) приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

      – зупинення операцій з бюджетними коштами;

      – призупинення бюджетних асигнувань;

      – зменшення бюджетних асигнувань;

      – повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

      – безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів;

      36) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

      37) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;                                                                                                                    

      38) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;   

      39) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

      40) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

      41) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

      42) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

      43) забезпечує захист персональних даних;

      44) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління;

      45) здійснює інші передбачені законом повноваження.

      5. Відділ має право:

      – одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання районного бюджету та звітування про його виконання;

      – залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Відділу;

      – вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи  районної державної адміністрації;

      – користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

      – скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Відділу.

      6. Відділ правління в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

      7. Фінансовий відділ Вараської районної державної адміністрації очолює начальник.

      Начальник фінансового відділу районної державної адміністрації призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією.                                                                                                                                                                                                  

      8. Начальник Відділу має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Відділу відповідно до законодавства про державну службу.

      9. Начальник відділу:

      1) здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Відділі;

      2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про Відділ;

      3) затверджує положення про підпорядковані йому структурні одиниці, посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє обов’язки між ними;

      4) планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

      5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;

      6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи;                                                       

      7) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

      8) представляє інтереси Відділу у відносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

      9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у районному управлінні юстиції;

      10) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

      11) розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису Відділу;

      12) затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

      13) здійснює добір кадрів відповідно до чинного законодавства;

      14) призначає на посаду і звільняє з посади працівників Відділу; присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

      15) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку передбаченому законодавством про працю працівників, які не є державними службовцями, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

      16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Відділу;

      17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

      18) забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

      19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

      10. Здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в Управлінні.

      11. Накази начальника Відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та Мінфіну, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації або директором департаменту фінансів обласної державної адміністрації у порядку передбаченому чинним законодавством.

      12. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законом.

      13. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу визначається головою районної державної адміністрації в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

      14. Штатний розпис та кошторис Відділу затверджуються головою районної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

      15. Фінансовий відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.