Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

проекту детального плану території для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів, призначених для приймання, перетворення та розподілу електричної енергії на території Володимирецької селищної ради Вараського району Рівненської області (за межами населеного пункту)

1. Замовник проекту

Вараська районна державна адміністрація Рівненської області.

Адреса: 34300, Рівненська обл., смт. Володимирець, вул. Грушевського, 56.

Тел./факс:(03634) 2-31-34

Електронна поштова скринька: mail@varashrda.gov.ua

2. Інвестор проекту

Товариство з обмеженою відповідальністю  «ЕМСІЕЛ ПРОЕКТ»

Адреса:04053, м. Київ, вул. Січових стрільців, 77, офіс. 300;

Ідентифікаційний код юридичної особи: 41668951; 

Директор: Черкай Т.А.

Тел.: +38(044) 290 4359, 290 4360, (067) 329 8529

3. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території (далі – ДПТ) розроблений з метою розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів, призначених для приймання, перетворення та розподілу електричної енергії.

ДПТ є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту, та підлягає стратегічній екологічній оцінці (далі – СЕО).

ДПТ включає земельну ділянку з кад. №5620881300:03:009:0002 на території Володимирецької селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. (за межами населеного пункту).

Основними цілями ДПТ є:

– обґрунтування зміни цільового призначення земельної ділянки;

– визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки з метою розміщення об’єкта будівництва;

– формування принципів планувальної організації забудови;

– визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

– визначення планувального рішення з урахуванням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства і заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

При розробленні ДПТ враховуються (за наявності): генплан та план зонування населеного пункту, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

4. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

ДПТ вирішує питання доцільності формування території об’єктом для приймання, перетворення та розподілу електричної енергії на території Володимирецької селищної ради Вараського району Рівненської області (за межами населеного пункту).

Відповідно до ч.1 ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Зазначений документ державного планування передбачає реалізацію виду діяльності, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. Згідно з вимогами законодавства, оцінка впливу на довкілля буде виконана на подальших стадіях проектування та до початку впровадження планової діяльності.

5. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

– для атмосферного повітря: забруднення повітря будівельною технікою та технологічними процесами під час будівництва; на стадії експлуатації вплив на атмосферне повітря відсутній;

– для флори та фауни: порушення рослинного покриву на території будівництва; часткове перетворення території внаслідок будівництва та експлуатації зазначених об’єктів; зміна типового вигляду території;

– для ґрунтів: для збереження верхнього ґрунтово-рослинного шару при будівельно-монтажних роботах передбачається його окреме зняття та зберігання з наступною рекультивацією порушених територій;

– для мікроклімату, водного середовища: вплив відсутній

– для здоров’я населення: шумовий вплив, вібрація, інфразвукове та електромагнітне випромінення в межах допустимих значень; поводження з відходами відповідатиме вимогам нормативного законодавства; прогнозований вплив допустимий.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Земельні ділянки, на які розробляється детальний план території, знаходяться поза межами структурних елементів екологічної мережі. На території проектування об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Враховуючі географічне положення ділянки, транскордонні наслідки реалізації планованої діяльності для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

6. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

На цей час на енергетичному ринку України склалася ситуація, що потребує пошуку нових і розвитку існуючих альтернативних джерел енергії. Розвиток альтернативної енергетики, в тому числі вітрової, передбачено Стратегією розвитку Рівненської області на період до 2027 року. Одним з актуальних напрямків розвитку альтернативних джерел енергії є вітрова енергія. Будівництво підстанції (ПС) на передбаченій у детальному плані території, території передбачається з метою прийому і перерозподілу електроенергії від ВЕС (будівництво ВЕС розглядається окремим проектом) до кінцевих споживачів.

Планована діяльність відповідає напрямкам розвитку енергетичної сфери України, тому найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованого ДПТ. Проте, в процесі здійснення СЕО будуть розглянуті альтернативні сценарії, в тому числі прогнозування та оцінка ситуації у випадку не затвердження зазначеного документа державного планування (нульовий сценарій). Оцінка ефективності альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про СЕО.

7. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою проведення стратегічної екологічної оцінки є прогнозування можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив діяльності при реалізації проєкту (у разі затвердження ДПТ) у коротко-та довгостроковій перспективі у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

При проведенні СЕО ДПТ передбачається:

– збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

– проведення попередніх досліджень (скринінг) флори та фауни на ділянці, передбаченій під розміщення планованої діяльності;

– здійснення оцінки впливу на окремі компоненти довкілля та на стан здоров’я та добробут населення планованої діяльності;

– пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території;

– врахування зауважень та пропозицій громадськості, що будуть надані під час проведення громадських обговорень;

– врахування зауважень та пропозицій, наданих під час проведення консультацій з органами державної влади.

При підготовці Звіту заплановано використання методів стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень. Критерії оцінки – сучасні вимоги нормативно-правових актів в сфері забезпечення екологічної безпеки та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

8. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, зокрема:

– ресурсозберігаючі рішення щодо використання природних ресурсів;

– планувальні заходи (функціональне зонування та ін.);

– захисні заходи (дотримання правил пожежної безпеки, встановлення зон санітарної охорони, та ін.);

– заходи для мінімізації негативного впливу на птахів і місця їх мешкання;

– заходи для запобігання чи пом’якшення впливу надзвичайних ситуацій на довкілля та заходи реагування на надзвичайні ситуації;

– заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами.

9. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

10. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО проекту детального плану території для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів, призначених для приймання, перетворення та розподілу електричної енергії на території Володимирецької селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. (за межами населеного пункту), подаються до Вараської РДА Рівненської області за адресою: 34300, Рівненська обл., смт.Володимирець, вул.Грушевського,56, або на
ел. поштову скриньку: mail@varashrda.gov.ua

Ознайомитись з повним текстом Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки можна у приміщенні Вараської районної державної адміністрації Рівненської області, та на офіційному сайті органу виконавчої влади в мережі Інтернет за посиланням:https://varashrda.gov.ua/

Строк подання зауважень і пропозицій: з 19.07.2021 року протягом 15 днів (включно до 03.08.2021 р.). Зауваження, надані поза межами визначеного строку, не приймаються та не розглядаються.