Функціональні повноваження першого заступника голови Вараської районної державної адміністрації

Козярця Юрія Степановича

Організовує спільно з виконавчими комітетами селищних, сільських та міської рад створення і функціонування об’єднань співвласників житлових будинків.

Організовує роботу щодо створення сільських комунальних підприємств.

Забезпечує розроблення регіональних екологічних програм і вносить пропозиції щодо державних екологічних програм.

Організовує роботу щодо реалізації в районі державної політики у сфері будівництва, містобудування та архітектури, інженерного захисту територій, будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів, дорожнього господарства, розвитку інфраструктури.

Координує виконання завдань з будівництва та реконструкції житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі,

громадського харчування, комунального господарства, дорожнього господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету.

Залучає на договірних засадах підприємства та організації до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних

матеріалів, створенні, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення.

Здійснює контроль за реалізацією державних і бюджетних програм з питань: будівництва, молодіжного житлового будівництва, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

Координує процеси будівництва доріг державного і місцевого значення.

Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами і організаціями житлово-комунального господарства незалежно від форми власності, а також за технічним станом, використанням і утриманням житла.

Координує роботу підприємств транспорту та зв’язку з питань більш повного забезпечення потреб перевезення залізничним, автомобільним транспортом та у послугах зв’язку.

Забезпечує реалізацію в районі державної політики у сфері  містобудування та архітектури. Організовує розроблення відповідних містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації, проведення їх експертизи, здійснення контролю за виконанням цих програм і планів.

Сприяє організації  контролю, відповідно до законодавства, за охороною, реставрацією і використанням пам’яток архітектури та містобудування.

Забезпечує реалізацію в районі державної політики у сфері житлово-комунального господарства (у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, ціно-, тарифоутворення і розрахунків на надані житлово-комунальні послуги та спожиті енергоносії, дотримання лімітної дисципліни), житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання, енергозбереження та енергоефективності та у галузі енергетики.

У межах своїх повноважень забезпечує здійснення заходів, спрямованих на сталу роботу об’єктів житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період.

Реалізовує  державну політику щодо енергопостачання. У межах своїх повноважень забезпечує здійснення заходів щодо нарощування виробництва електроенергії, підвищення надійності електропостачання, формування економічно обґрунтованих тарифів на енергоносії та аналізу економічного стану підприємств житлово-комунального господарства району.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) з енергоефективності та вживає заходів щодо розширення міжрегіональних та міжгалузевих зв’язків у сфері енергозбереження й популяризації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів

Організовує роботу з атестації об’єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств та організацій житлово-комунального господарства.

Сприяє залученню у порядку, визначеному законодавством, підприємств, установ і організацій до участі в розвитку та реформуванню житлово-комунального господарства, впровадженню технологій з використання місцевих альтернативних видів палива.

Сприяє впровадженню нових екологічно безпечних технологій, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення ефективності та конкурентоспроможності продукції.

Контролює питання визначення для підприємств, установ і організацій лімітів      використання    природних    ресурсів,     лімітів,  викидів   і   скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законодавством.

Вирішує в установленому законодавством порядку питання припинення або зупинення діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища та санітарних норм.

Координує і контролює роботу з обліку, збирання, переробки, утилізації і захоронення промислових, побутових та інших відходів, інформування населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан навколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення.

Погоджує правила користування водозабірними спорудами для задоволення питних, побутових, інших потреб населення, пропозиції про обмеження або заборону використання підприємствами питної води у промислових цілях.

Забезпечує реалізацію в районі державної політики з питань природно-сировинних ресурсів.

Забезпечує розроблення та виконання програм щодо раціонального використання земель, підвищення родючості грунтів. Вносить пропозиції до проектів районного бюджету для затвердження показників районного природоохоронного фонду.

Забезпечує розроблення проектів програм з ефективного використання природних ресурсів та подання відповідним органам пропозицій з цього питання до загальнодержавних планів та програм.

Організовує роботу щодо розроблення та здійснення заходів розвитку лісового і водного господарства.

Координує діяльність відповідних органів щодо розроблення та виконання програм раціонального використання земель, лісів.

Сприяє організації моніторингу земель та землеустрою.

Відповідає за встановлення і зміну меж населених пунктів, розглядає і вирішує інші питання адміністративно-територіального устрою в частині земельних відносин.

Контролює заходи щодо приватизації земель відповідно до законодавства, координує діяльність землевпорядних органів.

Погоджує пропозиції стосовно надання у користування мисливських угідь, віднесення лісів до категорії захищеності, а також поділу лісів за розрядами такс і заборони використання окремих лісових ресурсів у визначеному законодавством порядку.

 Сприяє вирішенню земельних спорів у випадках, передбачених законодавством.

Забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації з питань гуманітарної    регіональної   політики.   Організовує  розроблення   програм

регіонального розвитку  гуманітарної політики, здійснює контроль за їх виконанням. Координує діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань реалізації регіональної політики.

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики в галузі освіти.

Забезпечує розроблення  прогнозів розвитку мережі закладів освіти та вносить пропозиції з інших питань до проектів програм соціально-економічного розвитку.

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики в галузі охорони здоров’я.

Координує  роботу закладів охорони здоров’я, розроблення заходів щодо поліпшення медичного обслуговування населення. Контролює роботу органів медико-соціальної експертизи.

Забезпечує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів охорони здоров’я та вносить пропозиції з цих питань до проектів програм соціально-економічного розвитку.

Сприяє  реалізації державної політики в галузі культури і мистецтва, роботі творчих спілок, національно-культурних товариств.

Забезпечує розроблення  прогнозів розвитку мережі закладів культури.

Організовує роботу у сфері туризму.

Сприяє реалізації в районі державної політики в галузі фізкультури і спорту, молодіжної політики, оздоровлення дітей. Забезпечує розробку  прогнозів розвитку мережі цих закладів та внесення пропозицій з цих питань до проектів програм соціально-економічного розвитку.

Координує роботу щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді району.

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, щодо всебічного розвитку і функціонування української мови, як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку мов інших національностей.

Регулює вирішення питань щодо громадських дитячих організацій.

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства   про свободу совісті та релігійні організації.

Координує реалізацію Плану заходів щодо виконання Державної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України.

Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами та громадянами, підприємствами, установами і організаціями.

Організовує підготовку молоді до військової служби, проведення призову громадян на строкову військову службу.

Організовує роботу щодо ліквідації екологічних наслідків аварій, в т.ч. на РАЕС, залучає до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від форми власності.

Сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій і під час ліквідації надзвичайних

ситуацій, зокрема у наданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг.

Координує роботу щодо перевірки наявності і готовності до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, стану їх утримання та ведення обліку, підготовки населення до дій у надзвичайних стуаціях.

Здійснює контроль за підготовкою та проведенням засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Вараського району.

Організовує реалізацію практичних заходів, спрямованих на виконання актів Президента України та Уряду України, відповідних розпоряджень голів облдержадміністрації, райдержадміністрації в галузі оборонної роботи.

Забезпечує організацію дотримання законодавства з питань державної таємниці та контролю за його виконанням.

У разі потреби підписує зведену бюджетну та фінансову звітність головного розпорядника бюджетних коштів – Вараської районної державної адміністрації, бюджетну, фінансову, податкову та іншу звітність, фінансові та бухгалтерські документи апарату райдержадміністрації, укладає договори з суб’єктами господарювання для матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації.

Вносить голові райдержадміністрації пропозиції з питань структури та штатного розпису, чисельності, фонду оплати праці та видатків на утримання  структурних підрозділів районної державної адміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

Вносить пропозиції голові райдержадміністрації щодо вирішення питань керівних кадрів відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, а також вносить пропозиції щодо притягнення їх до відповідальності згідно з розподілом функціональних обов’язків та чинним законодавством.

Погоджує відрядження та відпустки керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Очолює та відповідає за ефективність роботи комісій, робочих груп відповідно до своїх функціональних повноважень.

Виконує інші обов’язки за дорученням голови районної державної адміністрації.

Виконує обов’язки голови райдержадміністрації на період його відсутності, координує при цьому діяльність заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів

райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів державної виконавчої влади.

Виконуючи функціональні повноваження, перший заступник голови райдержадміністрації:

Здійснює керівництво :

 • відділом будівництва та інфраструктури, житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації;
 • відділом цифрових трансформацій та гуманітарної сфери  райдержадміністрації (в частині гуманітарної сфери)
 • відділом  цивільного захисту та охорони здоров’я райдержадміністрації;
 • відділом взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи   райдержадміністрації (в частині призову громадян на строкову військову службу та на альтернативну (невійськову) службу).
 • сектором економічного та агропромислового розвитку  райдержадміністрації (у частині інвестицій, питань природно-сировинних ресурсів).

Забезпечує взаємодію з:

 • Головами Володимирецької, Антонівської, Каноницької, Полицької, Рафалівської  територіальних громад Вараського району;
 •    Володимирецьким управлінням Головного управління Держпродспоживслужби у Рівненській області;
 •    Зарічненським управлінням Головного управління Держпродспоживслужби у Рівненській області;
 • Головним управлінням Держгеокадастру у Рівненській області;
 • Володимирецьким районним сектором Головного управління ДСНС України у Рівненській області;
 • Зарічненським районним сектором Головного управління ДСНС України у Рівненській області;Вараським міським сектором Головного управління ДСНС України у Рівненській області;
 • ДПРЗ-6 Головного управління ДСНС України у Рівненській області;
 • ДП «Рафалівське лісове господарство»;
 • райспоживспілкою в частині організації харчування дітей;
 • Володимирецьким сектором державної міграційної служби в Рівненській області (з питань громадянства та біженців);
 • транспортними організаціями району;
 • залізничними станціями Антонівка та Рафалівка;
 • філією «Володимирецький райавтодор»;
 • Володимирецькою дільницею ПАТ «Рівнеобленерго»;
 • головним спеціалістом Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації;
 • головним державним інспектором ДАБК в Рівненській області по північних районах області;
 • будівельними організаціями усіх форм власності в районі.
 • головним спеціалістом – державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Рівненської області.

Організовує роботу:

 • постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при райдержадміністрації;
 • комісії з питань визначення збитків землекористувачам та власникам земельних ділянок при райдержадміністрації;
 • комісії по проведенню інвентаризації порушених земель при видобуванні корисних копалин, в тому числі несанкціонованого видобутку бурштину;
 • комісії з питань закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах при райдержадміністрації;
 • Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при райдержадміністрації;
 • робочої групи з питань забезпечення контролю за додержанням вимог законодавства про охорону культурної спадщини власниками (користувачами) на земельних ділянках, на яких розміщені об’єкти культурної спадщини та наявності охоронних договорів на ці об’єкти;
 • постійно діючої комісії по визначенню розміру орендної плати за земельні ділянки, що розташовані за межами населених пунктів;
 • робочої групи із здійснення контролю за використанням та охороною місцевих лісових ресурсів;
 • районної координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції (СНІДу);
 • районної комісії з інвентаризації водних об’єктів, лісових ресурсів, об’єктів державної та комунальної власності, що знаходяться в межах територіальної громади;
 • робочої групи з організації контролю за використанням лімітів, заготівлею лісових ресурсів та справлянням збору за спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань та заготівлі другорядних лісових матеріалів;
 • робочої групи з питань залучення інвестицій в економіку Вараського району;
 • районної призовної комісії;
 • робочої групи для здійснення контролю за проведенням обліку дітей і підлітків шкільного віку;районної  міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення;комісії по дотриманню законодавства в діяльності релігійних організацій, розгляд релігійних питань і взаємовідносин з релігійними громадами при райдержадміністрації;
 • районної надзвичайної протиепідемічної комісії;
 • робочої групи із здійснення контролю за організацією харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території радіоактивного забруднення району;
 • координаційної ради з розвитку фізичної культури і спорту при райдержадміністрації;
 • комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Вараського району;
 • комісії з питань роботи із службовою інформацією;
 • спостережної комісії при райдержадміністрації.