Регламент

Вараської районної державної адміністрації

1. Загальні положення

 1. Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація).
  1. Розгляд у райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації.
  1. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

 1. Розподіл обов’язків між посадовими особами райдержадміністрації проводить голова райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:
 2. повноважень і функцій посадової особи;
 3. управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації (далі – структурні підрозділи райдержадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;
 4. підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;
 5. порядку заміщення голови райдержадміністрації, заступника, керівника апарату райдержадміністрації.
  1.  Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації розробляються керівниками підрозділів, погоджуються із першим заступником заступником голови, керівником апарату, а також з начальником відділу юридично-кадрової роботи апарату райдержадміністрації та затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.
  1. Положення про апарат райдержадміністрації розробляється керівником відділу юридично-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, погоджується із керівником апарату і затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.
  1. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечують в місячний термін внесення змін до положень про структурні підрозділи райдержадміністрації, в разі зміни їх повноважень та законодавства.
  1. Керівник апарату райдержадміністрації забезпечує в місячний термін внесення змін до Регламенту Вараської райдержадміністрації, в разі зміни законодавства, структури та повноважень райдержадміністрації, тощо.

2. Планування роботи райдержадміністрації

 • 2.1.             Робота райдержадміністрації проводиться за перспективним (річними), поточними (квартальними), оперативними (місячними) планами, що затверджуються   розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

Робота управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними), оперативними (місячними) планами, які затверджуються керівництвом адміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

Робота структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними), оперативними (місячними) планами, які затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

Оперативні плани управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, апарату районної державної адміністрації розробляються з урахуванням особистих планів роботи їх працівників.

 • Плани роботи районної державної адміністрації формуються відділом з питань організаційної роботи, документообігу та контролю апарату районної державної адміністрації на основі планів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, погоджених головою, першим заступником, заступником голови районної державної адміністрації, керівником апарату райдержадміністрації не пізніше, ніж за два тижні до початку періоду, на який складається план (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

Плани роботи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та відомств, подаються на паперових та електронних носіях у відділ з питань організаційної роботи, документообігу та контролю апарату районної державної адміністрації до 05 числа місяця, який передує періоду, на який затверджується план роботи адміністрації.

Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 • Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі – акти законодавства), доручень Прем’єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

До планів роботи райдержадміністрації включаються:

–  актуальні питання, пов’язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку району або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нарад у голови райдержадміністрації, першого заступника та заступника та вжиття додаткових заходів;

– перелік актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

– основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю.

Плани повинні містити питання:

 • підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямів подальшої роботи;
 • діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації.

Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ в даній галузі.

У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

 • Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови.

Питання виключається з плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови райдержадміністрації на підставі доповідної записки заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації.

 • Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням керівництва райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).
  • Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації здійснюється керівництвом райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).
  • Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», проводиться відділом з питань організаційної роботи, документообігу та контролю апарату районної державної адміністрації на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених керівництвом райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).
  • Звіти про виконання оперативних планів роботи структурних підрозділів адміністрації за погодженням із керівництвом райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень), подаються на паперових та електронних носіях до 05 числа щомісяця у відділ з питань організаційної роботи, документообігу та контролю апарату районної державної адміністрації для узагальнення та інформування голови райдержадміністрації.

Зміст звітності за місяць, квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на її офіційному вебсайті.

3. Організація роботи апарату райдержадміністрації

3.1. Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

 • опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови, першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації;
 • здійснює опрацювання проектів розпоряджень;
 • розробляє за дорученням голови райдержадміністрації проекти розпоряджень;
 • перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови обласної та районної державних адміністрацій територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації; вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій;
 • за дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;
 • здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами та посадовими особами райдержадміністрації;
 • здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи структурних підрозділів  райдержадміністрації та структурних підрозділів, які не мають статусу самостійних юридичних осіб публічного права;
 • забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно. До вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщенні райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці структурними підрозділами райдержадміністрації та структурними підрозділами, які не мають статусу самостійних юридичних осіб публічного права;
 • провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;
 • виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

3.2. Апарат райдержадміністрації очолює керівник, який призначається на посаду головою райдержадміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

3.3. У разі тимчасової відсутності керівника апарату його обов’язки виконує керівник структурного підрозділу апарату райдержадміністрації відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації.

3.4. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, а також з органами місцевого самоврядування.

 • Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та Положення про апарат, що затверджується головою райдержадміністрації.

4. Кадрова робота

4.1.  Кадрова робота у райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

4.2. Організація  роботи  з  персоналом  в  апараті  райдержадміністрації   та  структурних  підрозділах  без  статусу юридичних  осіб  публічного  права  здійснюється  за  затвердженим головою райдержадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та  підвищення  кваліфікації  працівників,  а також з інших питань управління персоналом.

4.3. Організація  роботи  з  управління  персоналом  у структурних
підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного  права  здійснюється  за затвердженим керівником такого підрозділу  річним  планом,  який  передбачає здійснення заходів з добору,  підготовки,  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

4.4. Організацію  роботи  з  персоналом  в  апараті  райдержадміністрації   та  структурних  підрозділах  без  статусу юридичних осіб   публічного  права  здійснює  відділ юридично-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

4.5. У   структурних  підрозділах  райдержадміністрації   із статусом  юридичних  осіб публічного права, залежно від чисельності персоналу,  утворюється  структурний підрозділ або вводиться посада спеціаліста  з  питань  персоналу,  а  у  структурних  підрозділах райдержадміністрації   із статусом юридичних осіб публічного права,  чисельність  працівників яких становить менше десяти осіб, обов’язки  служби  управління  персоналом можуть бути покладені на одного  з  державних  службовців такого структурного підрозділу за рішенням його керівника.

4.6. Робота  з  персоналом  в  апараті  та структурних підрозділах
райдержадміністрації   проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування   їх   здібностей,  розвиток  ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

 4.7. Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється в порядку встановленому Законом України «Про державну службу» та Кодексом законів про працю України.

 • На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.
  • Для  визначення  якості виконання поставлених завдань, а також  з  метою  прийняття  рішення  щодо  преміювання, планування кар’єри  державних  службовців,  виявлення  потреби у професійному навчанні  результати  їх  службової  діяльності  щороку підлягають оцінюванню  в  порядку, встановленому законодавством про державну службу.
  • Райдержадміністрація   розглядає   і   вносить   в установленому  порядку  пропозиції  щодо  нагородження  державними нагородами,  нагородами Кабінету  Міністрів  України  та заохочує працівників    апарату    і   структурних   підрозділів   місцевої держадміністрації,  підприємств,  установ   та   організацій,   що належать до сфери її управління.
  • На    кожного    прийнятого   на   роботу   до   райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.
  • Відповідальність  за  реалізацію  державної  політики  з питань  управління персоналом в апараті райдержадміністрації та  її  структурних  підрозділах,  добір  персоналу, планування та організацію  заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних  службовців, документальне оформлення вступу на державну службу,  її  проходження  та  припинення  несе  відділ юридично-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

5. Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

 • 5.1.             Організація роботи з документами у райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому Інструкцією з діловодства в апараті Вараської районної державної адміністрації, яка затверджена розпорядженням голови райдержадміністрації від 24.02.2021 № 6, що розробляється відповідно до Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018  № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності».

Інструкція з діловодства в апараті Вараської районної державної адміністрації затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

 • Відповідальність за організацію виконання документів несе керівництво райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень) та керівники її структурних підрозділів.
  • Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад та інших документів здійснюється відділом з питань організаційної роботи, документообігу та контролю апарату райдержадміністрації, за розглядом звернень громадян – відділом юридично-кадрової роботи  апарату райдержадміністрації.

 • Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій розробляється у разі потреби план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи райдержадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому. План контролю затверджує голова райдержадміністрації.
  • Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голів облдержадміністрації та  райдержадміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:
 • аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;
 • систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;
 • проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;
 • розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації або його заступників.
  • Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків (місяць і більше) подаються голові райдержадміністрації або його заступників, керівнику апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень) не пізніше, ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, дорученням Прем’єр-міністра України, розпорядженням голови райдержадміністрації або планом контролю.

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова райдержадміністрації або його заступники, керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень) дають доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

 • Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається органам виконавчої влади вищого рівня підписує голова райдержадміністрації.

Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника структурного підрозділу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови райдержадміністрації або його заступників, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Зняття з контролю розпоряджень голови райдержадміністрації проводиться розпорядженням голови райдержадміністрації.

6. Організація розгляду звернень громадян та проведення особистого прийому громадян

 • Районна державна адміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян – пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на відділ юридично-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (із змінами).

 • Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації, першим заступником та заступниками голови райдержадміністрації або керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівником відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи райдержадміністрації або її апарату.
  • Опрацювання та розгляд запитів щодо надання публічної інформації здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та в порядку, визначеному розпорядженням голови райдержадміністрації. Організація доступу до публічної інформації покладається на відділ юридично-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.
  • Особистий прийом громадян проводить голова райдержадміністрації, перший заступник та заступники голови райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з графіком, який затверджується головою райдержадміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

Виїзні прийоми громадян посадовими особами райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації.

6.5 Відділ юридично-кадрової роботи апарату райдержадміністрації аналізує щоквартальну роботу з розгляду таких звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

6.6. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому громадян здійснюється відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

7. Організація правового забезпечення діяльності райдержадміністрації

 • Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює відділ юридично-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

Відділ юридично-кадрової роботи апарату райдержадміністрації з питань звернень громадян, доступу до публічної інформації та юридичних питань підпорядковується голові райдержадміністрації, а з кадрових питань – керівнику апарату райдержадміністрації.

 • У своїй діяльності відділ юридично-кадрової роботи апарату райдержадміністрації керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України,  розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, цим Регламентом та положенням про відділ.
  • Основними завданнями відділу юридично-кадрової роботи апарату райдержадміністрації є:
 • правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;
 • організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;
 • підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.
  • Відділ юридично-кадрової роботи апарату райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:
 • забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень колегії, наказів керівника апарату райдержадміністрації, а також інших актів райдержадміністрації;
 • проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та (або) подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;
 • визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації та накази керівника апарату райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;
 • надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;
 • представляє інтереси відповідної райдержадміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;
 • виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту та Положення про відділ юридично-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, що затверджується головою райдержадміністрації.
  • Начальник відділу юридично-кадрової роботи апарату райдержадміністрації:
 • здійснює керівництво роботою відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
 • бере участь у нарадах і засіданнях комісій, робочих груп, що проводяться у райдержадміністрації;
 • організовує роботу працівників відділу юридично-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;
 • виконує інші передбачені законодавством функції.

8. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії райдержадміністрації

 • Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова райдержадміністрації. З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 (зі змінами та доповненнями) утворюється громадська рада.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

 • Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності утворюється колегія райдержадміністрації (далі – колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), першого заступника, заступника, керівника апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.
  • До складу колегії  можуть  входити  за  згодою  керівники
   територіальних  органів  центральних  органів  виконавчої влади та посадові особи  органів  місцевого  самоврядування. До складу  колегії  райдержадміністрації можуть  бути включені  за  пропозицією  громадських  організацій,  підприємств, установ та організацій їх представники.
  • Засідання колегії вважається правомочним,  якщо на  ньому
   присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів. Засідання колегії проводяться  відповідно  до  плану  роботи райдержадміністрації, позачергові – у міру потреби.
  • Рішення  колегії   приймається   відкритим   голосуванням більшістю  голосів  присутніх на засіданні членів колегії. У разі
   рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого. В окремих випадках  за  рішенням   головуючого   може   бути застосована процедура таємного голосування. Рішення колегії  оформляється  протоколом,  який підписується головою  колегії  і  є  підставою  для  видання  ним  відповідного розпорядження.
  • Відділ з питань організаційної роботи, документообігу та контролю апарату райдержадміністрації здійснює організаційне забезпечення  засідань  колегії,  у  тому  числі   стенографування (технічний запис).
  • У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Положенням про колегію та цим Регламентом.

9. Порядок підготовки та проведення нарад

 • Голова, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

Організація проведення нарад у голови райдержадміністрації, першого заступника, заступників, керівника апарату райдержадміністрації, покладається на відділ з питань організаційної роботи, документообігу та контролю апарату райдержадміністрації або відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.

 • 9.2.             Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань – подаються у день проведення наради.
  • Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протокол наради підписує головуючий та секретар.

 • За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження, доручення голови, першого заступника,  заступників голови райдержадміністрації, накази керівника апарату райдержадміністрації або структурного підрозділу райдержадміністрації.
  • Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має відділ з питань організаційної роботи, документообігу та контролю апарату райдержадміністрації.

10. Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови райдержадміністрації

 1. 10.1.        Голова райдержадміністрації на виконання актів законодавства, доручень Президента, Прем’єр-міністра України, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень райдержадміністрації розпорядження.
  1. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі – проекти розпоряджень) готуються на паперових та електронних носіях структурними підрозділами райдержадміністрації, її апарату.
  1. У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.
  1. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби з іншими органами.

Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи, виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації. При цьому зазначається посада, ім’я  і прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.

Проекти розпоряджень райдержадміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Прем’єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

Якщо заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 1), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:

 • погодили проект розпорядження без зауважень;
 • висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;
 • висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;
 • не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.

Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

 1.    Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів, щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 2), який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.
  1.     Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов’язковим.

 1.     У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 4), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.
  1.     У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.
  1.     Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку відповідної території у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.

 1. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 (зі змінами та доповненнями).

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта подає:

 • копію рішення територіального органу Держкомпідприємництва про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;
 • копію повідомлення про оприлюднення проекту.

10.11   Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові райдержадміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 10.4.-10.9. цього Регламенту.

За дорученням голови райдержадміністрації або його заступників, керівником апарату проводиться опрацювання внесеного проекту розпорядження в апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

 1. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковій правовій експертизі відділом юридично-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

У разі коли проект розпорядження подано апарату райдержадміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, відділ юридично-кадрової роботи апарату райдержадміністрації доповідає про це заступниковам голови, керівнику апарату райдержадміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 6) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

Відділ юридично-кадрової роботи апарату райдержадміністрації опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов’язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.

Відділ юридично-кадрової роботи апарату райдержадміністрації під час проведення правової експертизи:

 • перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;
 • оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;
 • перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства відділ юридично-кадрової роботи апарату райдержадміністрації готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, відділ юридично-кадрової роботи апарату райдержадміністрації готує висновок (додаток 7).

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

 1. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.
  1. Проект розпорядження візується працівниками апарату райдержадміністрації, які здійснювали його опрацювання (в обов’язковому порядку начальником відділу юридично-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, начальником відділу з питань організаційної роботи, документообігу та контролю апарату райдержадміністрації)  та передається керівнику апарату райдержадміністрації.

10.15.  Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби оприлюднюються.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 (зі змінами та доповеннями).

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію, та підлягають обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа.

Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації є невід’ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником структурного підрозділу райдержадміністрації, який є розробником.

Підписані і зареєстровані розпорядження голови райдержадміністрації після розмноження надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з розрахунком розсилання не пізніше як у 3-денний строк та оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в установленому порядку.

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.

10.16.    Для забезпечення виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань і функцій голова адміністрації, заступник голови адміністрації можуть давати керівникам територіальних органів міністерств та відомств, органів місцевого самоврядування доручення в межах своїх функціональних повноважень.

Проекти доручень голови райдержадміністрації готуються структурними підрозділами районної державної адміністрації та апарату адміністрації. Проект доручення голови райдержадміністрації подається головним розробником після його погодження та візування заступниками голови адміністрації, керівником апарату райдержадміністрації, начальником відділу юридично-кадрової роботи апарату райдержадміністрації та начальником відділу з питань організаційної роботи, документообігу та контролю апарату райдержадміністрації, в разі потреби додаються фінансово-економічне обґрунтування, довідкові та аналітичні матеріали.

Проект доручення заступника голови райдержадміністрації подається головним розробником після його погодження та візування керівником апарату, начальником відділу юридично-кадрової роботи апарату райдержадміністрації та начальником відділу з питань організаційної роботи, документообігу та контролю апарату райдержадміністрації.

Проект доручення голови райдержадміністрації та його заступника, у разі невідповідності чинному законодавству, у дводенний термін повертається відділом юридично-кадрової роботи апарату райдержадміністрації головному розробникові разом з матеріалами до доручення та супровідним листом, складеним згідно з додатком 6 до Регламенту, та висновком відділу юридично-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, складеним згідно з додатком 7 до Регламенту, за підписом керівника  апарату адміністрації.

10.17. З розпорядженнями голови адміністрації з кадрових питань та питань дотримання дисципліни і внутрішнього розпорядку ознайомлюються під розписку працівники райдержадміністрації, яких вони стосуються.

Проекти розпоряджень голови адміністрації з питань відряджень голови та заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації за межі області та в межах області – готуються відділом юридично-кадрової роботи апарату адміністрації і погоджуються з начальником відділу фінансово-господарського забезпечення – головним бухгалтером апарату адміністрації.

11. Публічне обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації

11.1.  Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

 1. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.

До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

 • які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;
 • яких результатів необхідно досягти;
 • які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;
 • строк проведення обговорення.

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 1. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Головний розробник у строки, встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації», подає у відділ з питань організаційної роботи, документообігу та контролю апарату райдержадміністрації проект розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

Публічне обговорення проекту розпорядження проводиться з урахуванням положень Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада  2010 року № 996 (зі змінами та доповненнями).

 1. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до райдержадміністрації.

12. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

12.1. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законодавством порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

12.2. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження місцевою держадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при районній державній адміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 (зі змінами та доповненнями).

12.3. Голова райдержадміністрації погоджує рішення про 
визначення  пріоритетів  та  плани  роботи  територіальних органів центральних  органів  виконавчої  влади,  у тому числі структурних підрозділів  територіальних органів міністерств, інших центральних органів  виконавчої  влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших  центральних  органів  виконавчої  влади  (крім  рішень  про визначення  пріоритетів  та  планів  роботи територіальних органів МВС, Антимонопольного комітету, Держстату, Держфінінспекції в разі їх  утворення). 

Голова  адміністрації                                                              Анатолій РИЖИЙ

Додаток 1

до Регламенту роботи

райдержадміністрації

ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження

_____________________________________________
(назва)

Проект розпорядження розроблено

__________________________________________________________________________                            (найменування структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

__________________________________________________________________________
(підстава для розроблення)
та погоджено: 
без зауважень 
     _____________________                                                    ________________________
              (посада)                                                                                                    (ініціали та прізвище) 
 
із зауваженнями (пропозиціями), 
     які враховано 
_____________________                                                    __________________________ 
              (посада)                                                                                                    (ініціали та прізвище) 
 
із зауваженнями (пропозиціями), 
     які враховано частково 
_____________________                                                    __________________________ 
              (посада)                                                                                                    (ініціали та прізвище) 
 
із зауваженнями (пропозиціями), 
     які не враховано 
_____________________                                                    __________________________ 
              (посада)                                                                                                    (ініціали та прізвище) 
 
               
               Структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, які відповідно до пункту ____ Регламенту райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від _______ № ____, вважаються такими, що погодили проект без зауважень: 
_______________________             _____________                       ____________________
 (найменування посади керівника                   (підпис)                                            (ініціали та прізвище)
структурного підрозділу, іншого
органу, що є головним розробником) 
 
 

_________________________20__ року                                                                                                                        

 Додаток 2

до Регламенту роботи

райдержадміністрації

ПРОТОКОЛ

узгодження позицій

щодо проекту розпорядження __________________________________________
                                                         (назва)
 1. Ураховані зауваження (пропозиції)
Редакція частини проекту розпорядження, до якої висловлено зауваження (пропозиції)Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст  Спосіб врахування
 • Неврегульовані розбіжності
Редакція спірної частини проекту розпорядженняНайменування структурного підрозділу, іншого органу, що висловив зауваження (пропозиції) та їх змістОбґрунтування причин відхилення зауважень(пропозицій) головнимрозробником
 
 
 
_______________________             _____________                       ____________________
 (найменування посади керівника                   (підпис)                                            (ініціали та прізвище)
структурного підрозділу, іншого
органу, що є головним розробником) 
 
 

________________________20__ року

  Додаток 3

до Регламенту роботи

райдержадміністрації

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження ___________________________________________________

                                               (назва)

 1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Зазначається підстава розроблення проекту розпорядження (на виконання акта законодавства, доручення Прем’єр-міністра, Президента України, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на розв’язання якої спрямовується розпорядження, і причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

 • Мета і шляхи її досягнення

Розкривається мета, якої планується досягти в результаті прийняття розпорядження, та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

 • Правові аспекти

Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

Виходячи із змісту проекту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних чи розробленні нових розпоряджень.

У разі коли проект розпорядження стосується прав та обов’язків громадян, про це зазначається окремо.

 • Фінансово-економічне обґрунтування

Наводяться фінансово-економічне обґрунтування проекту розпорядження, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо.

Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

 • Позиція заінтересованих органів

Зазначається, чи стосується проект розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті головним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також хто з посадових осіб брав у них участь).

 • Регіональний аспект

Якщо проект розпорядження стосується питання розвитку району, зазначається, чи враховують положення проекту потребу району, його вплив на регіональний розвиток, наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення в проекті.

 • Громадське обговорення

Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоновані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

 • Прогноз результатів

Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються критерії (показники), за якими оцінюється їх ефективність, порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.

_______________________             _____________                       ____________________
 (найменування посади керівника                   (підпис)                                            (ініціали та прізвище)
структурного підрозділу, іншого
органу, що є головним розробником) 
 
 
 

________________________20__ року

Додаток 4

до Регламенту роботи

райдержадміністрації

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту розпорядження ____________________________________

                                                             (назва)

 
 
 
Зміст положення чинного розпорядженняЗміст відповідного положення  проекту розпорядження
 
_______________________             _____________                       ____________________
 (найменування посади керівника                   (підпис)                                            (ініціали та прізвище)
структурного підрозділу, іншого
органу, що є головним розробником) 
 
 

________________________20__ року

 

                                                                                                                       Додаток 5

до Регламенту роботи

райдержадміністрації

________________________________________

(найменування структурного підрозділу,

іншого органу, що є головним розробником)

    
 
Відповідно до Регламенту райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від_______________ №_____, повертаємо проект розпорядження __________________________________________________________________________
(назва)
для приведення його у відповідність з вимогами пункту ____________ зазначеного Регламенту. 
 
 
Додаток: на _____ арк. 
 
______________________                           ___________      ________________________
(заступник голови райдержадміністрації,                    (підпис)                        (ініціали та прізвище) 
який здійснює керівництво апаратом)          
 
 
 

_________________________20__ року

 

                                                                                                                 Додаток 6

до Регламенту роботи

райдержадміністрації

 
 

ВИСНОВОК

відділу юридично-кадрової роботи  апарату райдержадміністрації

(найменування)

до проекту розпорядження __________________________________________________

                                                                                             (назва)

     
Проект розпорядження розроблено _____________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу, ________________________________________________________________________________
іншого органу, що є головним розробником)
 1. За результатами проведеної експертизи виявлені невідповідності:
 1. ____________________________________________________________________
(Конституції і законам України, іншим актам законодавства,
__________________________________________________________________________
розпорядженням голови райдержадміністрації)
 • ____________________________________________________________________
(вимогам нормопроектувальної техніки - зазначаються
__________________________________________________________________________
недоліки, зокрема логічні та змістові)
 • Узагальнений висновок ________________________________________________________________________________
(наводиться узагальнений висновок та  пропозиції щодо проекту в цілому,
________________________________________________________________________________оцінюється правова доцільність прийняття та обґрунтованість проекту, доцільність способу
________________________________________________________________________________    правового врегулювання питання, порушеного в ньому)
     
 
Правову експертизу проекту розпорядження проведено:
 
______________________                     ______________        _______________________
(найменування посади                                               (підпис)                                  (ім'я та прізвище) 
працівника юридичного 
відділу)
 
________________                                  ______________         _____________________
(начальник  відділу юридично-кадрової 
апарату райдержадміністрації                                      (підпис)                                (ім'я та прізвище) 
 

_________________________20__ року